70.00 €
N°20 basic crimps
65.00 €
N°21PU - curved flat circles
100.00 €
N°29PU - curved circles set
70.00 €
N°30PU - curved flast screw-ons
115.00 €
N°31PU - curved - boomerang crimps
90.00 €
N°32PU - curved edges
35.00 €
N°34PU - curved crimp
90.00 €
N°46PU - simple line jugs
70.00 €
N°47PU - curved edges
150.00 €
N°49PU - basic crimps